Algemene voorwaarden

Algemeen

• Bij het plaatsen van uw bestelling, verklaart u kennis te hebben genomen en akkoord te gaan met de algemene leverings- en betalingsvoorwaarden.

• Gotcha Promotional Support houdt zichzelf het recht voor om leverings- en/of betalingsvoorwaarden na het verstrijken van de looptijd te wijzigen.

• Achteraf betalen: u ontvangt altijd een factuur na levering van goederen. Alle betalingen moeten geschieden uiterlijk op de laatste dag van de overeengekomen betalingstermijn.

• Indien u artikelen ontvangt welke u niet besteld heeft, dient u Gotcha Promotional Support daarvan op de hoogte te stellen. Eventuele onjuistheden van vermelde gegevens dienen tevens direct te worden gemeld.

• Voor (kortings)acties geldt, tenzij anders vermeld: niet geldig in combinatie met andere acties.

________________________________________

Aanbiedingen en totstandkoming van Overeenkomsten

• Een aanbieding of prijsopgave van Gotcha Promotional Support bindt haar niet en geldt slechts als een uitnodiging tot het plaatsen van een order door opdrachtgever.

• Een overeenkomst komt slechts tot stand indien en voor zover Gotcha Promotional Support een order van opdrachtgever, schriftelijk aanvaardt of door Gotcha Promotional Support uitvoering aan een order wordt gegeven, tenzij opdrachtgever met andere middelen bewijst dat Gotcha Promotional Support de order van opdrachtgever onverkort en onvoorwaardelijk heeft aanvaard. Indien Gotcha Promotional Support op verzoek enige prestatie verricht voordat volledige overeenstemming is bereikt over de prijs en betalingscondities voor die prestatie, zal opdrachtgever Gotcha Promotional Support daarvoor betalen conform de bij Gotcha Promotional Support geldende tarieven.

________________________________________

Prijzen

• Alle prijzen van Gotcha Promotional Support zijn uitgedrukt in Euro’s en exclusief BTW, tenzij anders wordt vermeld. Tenzij nadrukkelijk anders overeengekomen, zijn eventuele (druk)proeven, de kosten van verpakking en verzending, de kosten van in- en uitvoerrechten en accijnzen, alsmede alle (overige) heffingen of belastingen opgelegd of geheven ter zake van enige prestatie, bij de prijs inbegrepen.

________________________________________

Levering

• Franco bezorgd op 1 adres begane grond in Nederland. Voor onbedrukte orders met een goederenbedrag beneden €200,- berekenen wij €17,50 behandelingskosten.

• Bij diverse artikelen is het helaas niet mogelijk om de juiste aantallen te leveren. 5% meer- of minderlevering is hier toegestaan.

________________________________________

Samples

• Wij sturen u gratis een sample tot een goederenbedrag van € 5,-. 

• Mocht het goederenbedrag hoger zijn dan € 5,- dan nemen wij eerst contact met u op. Deze kosten kunnen in overleg gecrediteerd worden wanneer wij uw bestelling mogen ontvangen. 

• U hoeft het sample niet te retourneren.

• Textiel artikelen worden altijd doorberekend en kunnen niet retour gestuurd worden. Wanneer u een textiel artikel als sample aanvraagt, dan gaat u akkoord met het feit dat het artikel niet geretourneerd kan worden en dat de kosten van het artikel en de verzendkosten (indien van toepassing) aan u doorberekend worden.

________________________________________

Prijsgarantie

• Gotcha Promotional Support garandeert dat overeengekomen prijzen binnen de looptijd niet worden verhoogd, tenzij wettelijke maatregelen dit noodzakelijk maken. 

________________________________________

Privacy

• Om u optimaal van dienst te zijn met service en interessante aanbiedingen, worden uw persoons- en/of bedrijfsgegevens opgenomen in het klantensysteem van Gotcha Promotional Support.

• Indien u dit niet wenst, kunt u dit eenvoudig laten weten via: e-mail info@gotchabv.nl óf neem contact op met onze: +31 (0)20-4977225. Voorts gebruiken wij uw gegevens voor het uitvoeren van de overeenkomst en risicobeheer. U heeft recht op inzage en verbetering van uw gegevens.

________________________________________

Privacy op internet

• Bij uw bezoek aan de website www.gotchabv.com wordt automatisch uw (tijdelijke) ip-adres herkend. Deze gegevens worden opgeslagen om de navigatie, bezochte pagina’s en bestelde artikelen van onze site nader te analyseren om de functionaliteit en inhoud van de site te optimaliseren.

• Cookies worden enkel op uw computer geplaatst om het gebruiksgemak te verhogen en worden niet voor andere doeleinden gebruikt. 

________________________________________

E-mail

• Gotcha Promotional Support gebruikt e-mailadressen welke rechtstreeks zijn opgegeven. Uw e-mailadres wordt gebruikt voor marketing- of servicedoeleinden.

• Indien u dit niet wenst, kunt u dit eenvoudig laten weten via: e-mail info@gotchabv.com óf neem contact op met één van onze medewerkers: +31 (0)20-4977225. Wij verstrekken nooit e-mailadressen aan derden ten behoeve van commerciële doeleinden.

________________________________________

Overige informatie

• Wij bewaren en gebruiken alle informatie, die u vrijwillig via onze site verstrekt, ten behoeve van marketing- en servicedoeleinden. Wanneer u ons via onze site uw adresgegevens verstrekt, kunt u periodiek selectieve mailings van ons ontvangen.

• Indien u dit niet wenst, kunt u dit eenvoudig laten weten via: e-mail:info@gotchabv.com óf neem contact op met onze verkoopadviseurs: +31 (0)20-4977225.

________________________________________

Gebruik logo in brochures / op internet

• Het kan voorkomen dat we uw doorgestuurde logo (t.b.v. de bedrukking) ook digitaal gebruiken (als voorbeeld logo) bij de presentatie van ons assortiment. Uw logo kan daarom op verschillende artikelen komen te staan op onze website(s), brochures, factsheets, mailings en presentaties. Mocht u hier geen toestemming voor willen geven dan kunt u dit kenbaar maken via het contactformulier.

________________________________________

Adreswijziging

• U bent verplicht Gotcha Promotional Support van een adreswijziging op de hoogte te stellen.

• Zolang Gotcha Promotional Support geen verhuisbericht heeft ontvangen wordt u geacht gehuisvest te zijn op het bij Gotcha Promotional Support bekende adres. U blijft aansprakelijk voor de bestelde artikelen die op het oude adres zijn afgeleverd.

________________________________________

Betaling

• Betaling bij Gotcha Promotional Support vindt altijd achteraf plaats, betalen op voorhand is niet mogelijk. U ontvangt hiervoor een factuur bij uw order. Deze dient u giraal (overboeking van het openstaande bedrag naar de rekening van Gotcha Promotional Support voor de betalingstermijn is verstreken). De betalingstermijn en het rekeningnummer van Gotcha Promotional Support voor girale betaling zullen vermeld staan op uw factuur. Bij vragen neemt u contact op met onze medewerkers.

• Alle betalingen moeten geschieden uiterlijk op de laatste dag van de overeengekomen betalingstermijn door middel van franco remise of in contanten en zulks zonder verrekening en zonder aftrek van kosten of kortingen waarvoor ten dage van de betaling geen creditnota of andere akkoordverklaring van Gotcha Promotional Support in het bezit is van de opdrachtgever. Indien geen betalingstermijn is overeengekomen zal de opdrachtgever de hem in rekening gebrachte bedragen, effectief in de valuta vermeld op de factuur, binnen 21 dagen na factuurdatum aan Gotcha Promotional Support betalen. Bij girale betaling geldt als datum van betaling de dag van creditering van de girale rekening van Gotcha Promotional Support.

• Eventuele bezwaren tegen facturen, specificaties, omschrijvingen en prijzen moeten binnen 8 dagen schriftelijk ter kennis van Gotcha Promotional Support worden gebracht. Indien dit onmogelijk is op grond van enige niet aan opdrachtgever toe te rekenen oorzaak, zal opdrachtgever zijn bezwaren in ieder geval zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk is schriftelijk aan Gotcha Promotional Support mededelen.

• Opdrachtgever is, zonder nadere ingebrekestelling, over alle bedragen die niet uiterlijk op de laatste dag van de betalingstermijn zijn betaald, vanaf die dag rente verschuldigd gelijk aan de alsdan in Nederland geldende wettelijke rente.

• Indien opdrachtgever ook na het verstrijken van een bij aangetekende brief gestelde nadere betalingstermijn het verschuldigde bedrag en rente niet heeft betaald, is opdrachtgever verplicht Gotcha Promotional Support alle buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten, inclusief redelijke kosten voor juridische bijstand in of buiten een procedure, te vergoeden.

________________________________________

Annulering

• Bij het annuleren of wijzigen van de overeenkomst na akkoord drukproef mag Gotcha Promotional Support de orderwaarde voor 100% in rekening brengen.

• Annulering of wijziging door de opdrachtgever dient schriftelijk te geschieden aan Gotcha Promotional Support.

________________________________________

Afleveringstermijn

• De door Gotcha Promotional Support opgegeven afleveringstermijn voor producten en/of termijn voor het verrichten van diensten is gebaseerd op de ten tijde van het sluiten van de overeenkomst voor Gotcha Promotional Support geldende omstandigheden en, voor zover afhankelijk van prestaties van derden, op de door die derden aan Gotcha Promotional Support verstrekte gegevens. De afleveringstermijn en/of uitvoeringstermijn zal door Gotcha Promotional Support zo veel mogelijk in acht worden genomen.

________________________________________

Aflevering en risico

• De levering geschiedt franco of magazijn op de begane grond van slechts een adres, waaronder is te verstaan de plaats van waaruit door of namens Gotcha Promotional Support wordt geleverd. De levering van de producten wordt geacht te hebben plaatsgevonden; bij verzending door tussenkomst van een beroepsvervoerder: door de overdracht van de producten aan die beroepsvervoerder; indien de producten door of namens Opdrachtgever worden afgehaald: door de in ontvangst name van de producten; bij verzending door een vervoermiddel van Gotcha Promotional Support; door aflevering aan het door de opdrachtgever opgegeven aders. Vanaf het moment van levering zijn de producten voor risico van de opdrachtgever. Het normale transportrisico ligt te allen tijde bij de opdrachtgever. Zo nodig dient de opdrachtgever zich hiertegen te verzekeren.

________________________________________

Eigendomsvoorbehoud

• De eigendom van de producten gaat, niettegenstaande de feitelijke aflevering, pas over op opdrachtgever nadat deze al hetgeen hij terzake van krachtens overeenkomst afgeleverde of af te leveren producten aan Gotcha Promotional Support verschuldigd is of zal worden, volledig heeft voldaan, daaronder mede inbegrepen de koopsom, eventuele ingevolge deze Voorwaarden of de overeenkomst verschuldigde toeslagen, rente, belastingen en kosten alsmede eventuele krachtens zodanige overeenkomst verrichtte of te verrichten werkzaamheden. Bij beslag, (voorlopige) surseance van betaling of faillissement zal opdrachtgever onmiddellijk de beslagleggende deurwaarder, de bewindvoerder of de curator wijzen op de (eigendoms)rechten van Gotcha Promotional Support.

________________________________________

Intellectuele eigendom

• Het auteursrecht van door Gotcha Promotional Support ontworpen, c.q. tot stand gekomen schetsen, tekeningen, litho’s, clichés, foto’s, modellen e.d. blijft te alle tijde bij haar berusten, ook indien opdrachtgever te dier zake een order heeft geplaatst en aan zijn hieruit voortkomende financiële verplichtingen heeft voldaan.

________________________________________

Inspectie en reclame

• Opdrachtgever is verplicht de producten onmiddellijk na aankomst op de plaats van bestemming of, indien dit eerder is, na ontvangst door hemzelf of door een in zijn opdracht handelende derde, nauwkeurig te (doen) inspecteren. Eventuele reclames over gebreken aan de producten die zijn te wijten aan materiaal of fabricagefouten, alsmede verschillen in hoeveelheid, gewicht, samenstelling of kwaliteit tussen de afgeleverde producten en de daarvoor op de orderbevestiging en/of factuur gegeven beschrijving, moeten uiterlijk binnen 8 dagen na aankomst van de producten schriftelijk aan Gotcha Promotional Support worden medegedeeld. Gebreken, die redelijkerwijs niet binnen de boven gestelde termijn hadden kunnen worden geconstateerd, moeten onmiddellijk na constatering doch uiterlijk binnen 30 dagen na aankomst van de producten schriftelijk aan Gotcha Promotional Support worden gemeld. Het staat de opdrachtgever niet vrij de producten te retourneren, voordat Gotcha Promotional Support daarmee schriftelijk heeft ingestemd. De kosten van retourneren zijn voor opdrachtgever en de producten blijven voor zijn risico.

________________________________________

Retournering en garantie

• Artikelen die persoonlijk van aard zijn, dat wil zeggen bedrukt, gegraveerd danwel anders gepersonaliseerd naar de specifieke wensen van de opdrachtgever/consument, vallen buiten het herroepingsrecht daar er sprake is van maatwerk. Deze artikelen mogen niet zonder opgave van redenen worden geretourneerd aan Gotcha Promotional Support. Er geldt geen bedenktijd: wanneer het orderproces na akkoord van de opdrachtgever/consument wordt gestart vervalt het herroepingsrecht. 

• Voor artikelen die niet persoonlijk van aard zijn, dat wil zeggen op geen enkele wijze gepersonaliseerd, geldt de standaard bedenktijd van 14 kalenderdagen. 

• Wanneer producten kapot, niet-werkend danwel op andere wijze niet deugdelijk zijn, dient dit zo snel mogelijk maar uiterlijk binnen 8 dagen na levering schriftelijk aan Gotcha Promotional Support worden gemeld. 

• Indien tijdig en correct is gereclameerd en naar het redelijk oordeel van Gotcha Promotional Support genoegzaam is aangetoond dat de producten niet deugdelijk zijn, zal Gotcha Promotional Support de keus hebben hetzij de niet deugdelijk gebleken producten kosteloos nieuw te leveren tegen retournering van de ondeugdelijk gebleken producten, hetzij de producten deugdelijk te repareren, hetzij de opdrachtgever alsnog een in onderling overleg vast te stellen korting op de koopprijs te verlenen.

• Door voldoening aan een van de hiervoor genoemde prestaties zal Gotcha Promotional Support terzake van zijn garantieverplichtingen volledig zijn gekweten en zal Gotcha Promotional Support tot geen enkele verdere (schade)vergoeding zijn gehouden.

• Het staat de opdrachtgever/consument niet vrij de producten die buiten het herroepingsrecht vallen te retourneren, voordat Gotcha Promotional Support daarmee schriftelijk heeft ingestemd. Retourzendingen dienen te worden geadresseerd aan 'Retourzending', Singel 136A, 1015AG Amsterdam onder vermelding van uw naam en retournummer, tenzij anders afgesproken.

• Wanneer er sprake is van een terugbetaling van Gotcha Promotional Support aan de opdrachtgever/consument zal hier uiterlijk 14 dagen na ontvangst van de retourzending aan worden voldaan door middel van girale betaling.

________________________________________

Aansprakelijkheid en vrijwaring

• Gotcha Promotional Support is nimmer aansprakelijk voor enige indirecte schade van opdrachtgever aan derden, waaronder mede inbegrepen gevolgschade (zoals gederfde omzet of winst), immateriële schade, bedrijfs- of milieuschade.

• De aansprakelijkheid van Gotcha Promotional Support jegens opdrachtgever is uit welken hoofde dan ook per gebeurtenis (waarbij een samenhangende reeks gebeurtenissen als een gebeurtenis geldt) beperkt tot de betreffende persoon (exclusief BTW). Indien geen contractsom kan worden aangewezen, is Gotcha Promotional Support’s aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat zij ter zake van haar bedrijfsaansprakelijkheidsverzekeraar ontvangt. Deze aansprakelijkheidsbeperking blijft buiten toepassing voor zover de betreffende schade is veroorzaakt door opzet of grove schuld van Gotcha Promotional Support of haar hoogste leidinggevende personeel of voor zover Gotcha Promotional Support’s aansprakelijkheid voortvloeit uit het dwingend toepasselijk recht uit hoofde van productaansprakelijkheid.

________________________________________

Zet-, druk- of andere proeven

• Opdrachtgever is gehouden de door hem al dan niet op verzoek van Gotcha Promotional Support ontvangen zet, druk of andere proeven zorgvuldig op fouten en/of gebreken te controleren en deze in het voorkomende geval met bekwame spoed gecorrigeerd of goedgekeurd aan Gotcha Promotional Support te retourneren. Goedkeuring van de proeven door opdrachtgever geldt als erkenning van het feit dat Gotcha Promotional Support de aan de proeven voorafgaande werkzaamheden tijdig en correct heeft uitgevoerd. Gotcha Promotional Support is niet aansprakelijk voor afwijkingen, fouten en gebreken die onopgemerkt zijn gebleven in de door opdrachtgever goedgekeurde of gecorrigeerde proeven.

• Elke op uitdrukkelijk verzoek van opdrachtgever vervaardigde proef wordt naast de overeengekomen prijs in rekening gebracht, tenzij uitdrukkelijk is overeengekomen dat de kosten van deze proeven in de prijs zijn inbegrepen.

________________________________________

Toepasselijk recht en forumkeuze

• Op alle met Gotcha Promotional Support gesloten overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing. Tenzij nationale of internationale regels anders voorschrijven, wordt door partijen steeds op voorhanden bevoegde rechter te Amsterdam aangewezen om van een geschil kennis te nemen.


Algemene voorwaarden downloaden

Op zoek naar een marketing oplossing die uitblinkt?

Vind gemakkelijk je artikel...